محاسبه گر میانگین سهام

توجه : تمام اعداد را به صورت لاتین وارد کنید